Head of a Horse

Head of  a Horse

Head of a Horse

Intaglio drypoint V.E 1/50, 48 x 35 x 0.5 cm

.